header15

Trainingen sociale (wijk)teams

De huidige maatschappelijke problemen vragen van de MW-ers een andere houding en visie. (Ex)staatsecretaris Mevr. Bussemaker omschreef watnodig is voor het Welzijnswerk Nieuwe Stijl: het moet vraaggericht zijn, uitgaan van de kracht van de burger en zijn omgeving, outreachend, doel- en resultaatgericht, integraal en ruimte biedend aan de kunde van de professional (zie ook Van der Lans 2010). Het NMW hanteert die uitgangspunten al langer en heeft vele nascholingen die deze "nieuwe stijl" praktisch invullen. Zoals Oplossingsgericht Werken de methode is die bij uitstek vraaggericht en op de kracht van de cliënten gericht zijn. Die methode is ook onderdeel van nascholingen als Outreachend Werken, Werken met Multiprobleemgezinnen, School Maatschappelijk Werk, Gezinscoaching, Samenwerken in Netwerken,etcetera. Wij werken vanuit een empowerment perspectief voor zowel de cliënt als de hulpverlener. Onze nascholingen maken dit vergroten van de eigen kracht praktisch en hanteerbaar.

Terug naar de Home pagina

 

 

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

mail

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert