Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Boeken

Boeken

Onderstaande boeken zijn via de boekhandel te verkrijgen.

eropafEropaf ... en dan ?

De Rol van het Maatschappelijk Werk in het Nieuwe Welzijn

Sjef de Vries

De ontwikkelingen in het welzijnswerk en de maatschappelijk dienstverlening gaan niet alleen razendsnel maar schetsen ook een radicaal ander perspectief.
Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden als een alternatief voor psychosociale hulpverlening gezien. Burgerkracht en opbouwwerk en niet professionele hulpverlening moeten de wezenlijke veranderingen teweegbrengen. De eerste evaluaties en onderzoeken maken echter duidelijk dat dat een te rooskleurige inschatting is van de mogelijkheden van burgers en een onterechte onderschatting van de professionele hulp aan kwetsbare mensen. Sjef de Vries geeft een genuanceerde, goed onderbouwde, maar kritische analyse van het Nieuwe Welzijn. Uitgaande van haar specifieke kracht beschrijft hij de waarde en de belangrijke rol van het sociaal werk in de nieuwe ontwikkelingen.

  • “… de meest doorwrochte en complete kritiek die ik tot dusverre ben tegengekomen.”
    Nico de Boer, auteur van Burgerkracht
  • “… De Vries ontmythologiseert de ideologische aspecten van het Nieuwe Welzijn en ontmaskert haar torenhoge pretenties…”
    Dr. Gerard Donkers, docent LESI
  • “Deze publicatie brengt het debat over burgerkracht serieus verder.”
    Marc Hoijtink is socioloog en verbonden aan het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam.

Meer weten over de inhoud? Klik hier voor de inleiding.

ISBN: 9789088503108
Te bestellen in de boekhandel of via www.swpbook.nl


basismethodiekBasismethodiek Psychosociale Hulpverlening

Sjef de Vries

De hedendaagse opgave van de psychosociale hulpverlening door het Maatschappelijk werk is complex. Zowel nieuwe doelgroepen als nieuwe werkvormen als nieuwe maatschappelijke opdrachten bepalen de inhoud en manier van werken. Nieuwe wetenschappelijke inzichten in wat werkt maken verder duidelijk dat het methodisch handelen maar van geringe invloed is op het resultaat van de hulp. Het blijken de zogenaamde Common Factors te zijn die maken dat de hulpverlening helpt , de belangrijkste de cliënt, de hulpverlener en hun relatie worden uitgebreid besproken. Het gaat daarbij om empowerment van zowel de hulpverlener als de cliënt. Na een grondige analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen, de cliënten en het doel van het maatschappelijk werk beschrijft het boek de diverse fasen van de hulpverlening.

Het laatste hoofdstuk gaat over multiprobleemgezinnen en outreachend werken.

In 1992 verscheen Psychosociale hulpverlening in het maatschappelijk Werk (S. De Vries en R. Bouwkamp) Dit boek bouwt voort op de daarin beschreven ervaringsgerichte en systeemgerichte werkwijze maar breidt die uit met Oplossingsgerichte interventies, zodat er een completere methodiek ontstaat, waarin het doel van het Maatschappelijk Werk Empowerment beter tot zijn recht komt.

Dit is een uiterst praktisch boek, het geeft de hulpverlener concrete aanwijzingen hoe te handelen in de verschillende fasen van de hulpverlening. De vele praktijkvoorbeelden geven de lezer daadwerkelijk inzicht in hoe de psychosociale hulpverlening er in de dagelijkse praktijk er uit ziet.

Basismethodiek Psychosociale Hulpverlening
Houten, Bohn Stafleu van Loghum , 2008
Nu al tweede, herziene druk 2010 - ISBN 978 90 313 79415


wat werktWat werkt? De kern en kracht van het Maatschappelijk Werk.

Sjef de Vries

Wat werkt er in de hulpverlening? - Is het de methode of is het de relatie met de cliënt? - Hoe belangrijk is de motivatie van de cliënt? - Wat is de invloed van de hulpverlener? - Hebben Bewezen Effectieve Methoden inderdaad meer effect? Sjef de Vries geeft een kritisch overzicht van de huidige wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot deze vragen. Hij betoogt dat het niet de Bewezen Effectieve Methoden (evidence based practices) zijn die werken, maar dat het effect van hulpverlening blijkt te worden bepaald door de common factors, de gemeenschappelijke factoren die in alle vormen van hulpverlening aanwezig kunnen zijn. Aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken toont hij aan dat maatschappelijk werkers juist goed zijn in het hanteren van die common factors en daarom effectief zijn. Wat werkt? geeft een wetenschappelijke onderbouwing van de psychosociale hulpverlening. Hulpverleners vinden in dit boek niet alleen veel nieuwe, praktische inzichten in de hulpverlening en de implicaties daarvan, maar ook een wetenschappelijke ondersteuning van hun werk. Wat werkt? richt zich niet alleen op MW?ers, maar ook op jeugdhulpverleners, SPH?ers, SPV?ers, eerstelijnspsychologen en op iedereen die geïnteresseerd is (al dan niet wetenschappelijk onderlegd) in de werking van de common factors. Sjef de Vries is meer dan 25 jaar actief als methodiekontwikkelaar en opleider /trainer in het MW. Hij is directeur van het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk en directielid/docent bij het Kempler Instituut Nederland. Hij publiceerde vele artikelen in (internationale) vaktijdschriften een aantal boeken waaronder het Handboek Psychosociale therapie (met R. Bouwkamp) en Psychosociale Hulpverlening en Vluchtelingen. De laatste jaren is hij actief in het trainen en implementeren van de Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie in het MW. (www.ncmw.nl)

ISBN 978 90 6665 821 9


boek5Psychosociale hulpverlening en vluchtelingen

Sjef de Vries

boek5De meeste vluchtelingen slagen erin zelf hun problemen op te lossen zonder een beroep te doen op de hulpverlening. Degenen die dat niet lukt, zijn vaak vastgelopen door complexe, onderling verwezen problemen. Zij hebben tijdelijke ondersteuning nodig om hun eigen manier van overleven terug te vinden en te gebruiken. Psychosociale hulpverlening is bij uitstek geschikt om die tijdelijke ondersteuning te bieden.

In dit boek wordt duidelijk dat begrip van de context en persoonlijke houding wezenlijke elementen zijn in de hulpverlening aan vluchtelingen. De hulpverlener moet bereid zijn een vertrouwensrelatie aan te gaan en zich open te stellen voor de ervaringen die zij opgedaan hebben. Eerst vanuit het inzicht in de context van vluchtelingen en hun problemen krijgen methodische richtlijnen hun plaats en betekenis.

Aan de hand van uitvoerige casuïstiek en talloze voorbeelden uit de praktijk laat Sjef de Vries zien hoe de psychosociale hulpverlener te werk kan gaan om een effectieve hulpverlening aan vluchtelingen te realiseren. De elf hoofdstukken behandelen de volgende onderwerpen: vluchtelingenproblemen in hun context, acculturatie, kernervaringen van vluchtelingen, stress, coping, sociale steun, obstakels in de hulpverlening, cultuurverschillen en - ontmoetingen, eerste gesprekken, steun en hulp, begeleiding en behandeling, verhalen uit het verleden effecten op de hulpverlener.

Paperback 288blz. Bestelnummer 9p2000.04 Pharos, 030- 2349800
ISBN 90-7595509X


boek3Handboek psychosociale therapie

Roel Bouwkamp, Sjef de Vries

Tussen de materiële maatschappelijke dienstverlening zoals bijvoorbeeld het AMW die biedt en de gespecialiseerde psychotherapeutische of psychiatrische hulp waarin bijvoorbeeld een RIAGG voorziet, ligt een groot gebied waar psychische, somatische en materiële hulp samenkomen: psychosociale hulpverlening. Dit gebied omvat ongeveer 70% van de ambulante hulpvraag in Nederland. De hulpverlening is echter opgedeeld in tal van sectoren, elk met hun eigen cliëntencircuit en hun eigen methodiek. Cliënten wier immateriële problemen verweven zijn met materiële problemen - vaak betreft het mensen met een lage sociaaleconomische status - blijven daardoor nogal eens verstoken van adequate hulp.

De auteurs van dit handboek zijn principieel van mening dat iedereen in aanmerking moet kunnen komen voor psychosociale therapie, aangeboden zowel door maatschappelijk werkenden als door psychotherapeuten. Zij hebben daartoe een koppeling aangebracht tussen de expertise uit beide disciplines. Tegelijk proberen zij de 'klassieke' controverse tussen gezinsbehandeling en individuele therapie uit de wereld te helpen. Vanuit een grondhouding die zij omschrijven als 'betrokken rechtstreekse communicatie' ontwikkelen de auteurs een eclectische, maar minutieus verantwoorde werkwijze, met relatief veel invloeden vanuit het casework, de ervaringsgerichte therapie en de gezinstherapie.

De hier gepresenteerde basismethodiek is zodanig generalistisch dat zij bruikbaar is in de eerste, tweede en derde lijn, met name voor het maatschappelijk werk, in de jeugdhulpverlening, de verslavingszorg en de ambulante geestelijke gezondheidszorg.

ISBN 90-5256-072-2


boek1Psychosociale hulpverlening in het maatschappelijk werk

Sjef de Vries, Roel Bouwkamp

Een algemene basismethodiek voor het oplossen van problemen waarmee maatschappelijk werk(st)ers in de eerste lijn te maken krijgen. De methodiek gaat uit van het beroepsprofiel van de maatschappelijk werk(st)er, sluit aan bij functie en doelen van het maatschappelijk werk en is vooral gericht op de hulpvragen en hulpbehoeften van de lagere sociaaleconomische klasse.

Verder is de methodiek atechnisch, persoonlijk en ervaringsgericht, zodat toepassing bij veel soorten van problemen mogelijk is. Kenmerkend zijn bovendien de geïntegreerde behandeling van de materiële en immateriële problematiek, de combinatie van probleem- en persoonsgericht werken en de integratie van individuele en gezinsbehandeling.

De uitgave is bestemd voor studenten HBO Maatschappelijk Werk, maatschappelijk werk(st)ers en eerstenhulpverleners.

ISBN 90-313-1442-0


Andere boeken

2008
Basismethodiek Psychosociale Hulpverlening,
Bohn Stafleu van Loghum

2007
"Wat werkt?" De kern en kracht van het maatschappelijk werk,
Uitgeverij SWP, Amsterdam

2000
Psychosociale hulpverlening en vluchtelingen.
Pharos Utrecht

1995
Psychosocial Family Therapy (Slovenian).
Firis Logatec Slovenia. met R. Bouwkamp

1992
Psychosociale Hulpverlening in het Maatschappelijk Werk.
Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, met R. Bouwkamp

1992
Handboek Psychosociale Therapie (547 pag.),
De Tijdstroom Utrecht, met R. Bouwkamp

1991
Drie variaties op een thema.
Overdracht, Batenburg. met R. Bouwkamp, S. Bouwkamp
Daarin: Therapie is het probleem krijgen dat je hebt.

1989
Wat wij ik noemen
(S. de Vries, red.)
Overdracht, Batenburg
Daarin: Individu – Gezin: Walter Kempler’s positie Relationele patronen in individuen

1987
In een huis waar niet gesproken wordt…
Overdracht, Batenburg, met S. Bouwkamp, R. Bouwkamp
Daarin: Ervaringsgerichte Gezinstherapie, de unieke bijdrage van Walter Kempler Adolescenten en Gezinsproblemen
Plezier hebben in je werk en toch hulpverlenen.

 

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert